Get the Flash Player to see this rotator.

Điều lệ công ty sửa đổi ngày 19/4/2019

Vui lòng bấm vào đây để tải về máy tính  và giải nén ->  .

Xin cảm ơn !

 

 

Điều lệ sửa đổi Năm 2017

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Nghị Quyết số 044/ĐHCĐ-NQ ngày 23/6/2017 của Hội đồng Quản trị .

Vui lòng tải về máy :  

 

Điều lệ công ty đã sửa đổi năm 2016

Vui lòng tải về :  

 

Điều lệ công ty sửa đổi năm 2013

Điều lệ công ty sửa đổi năm 2013

Xin vui lòng tải về máy